türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi formu ziraat bankası 2

T C. Anayasa Mahkemesi

Orta vadede bu cazibeyi sağlayacak unsur İran ile ortak sanayi bölgesinin kurulacak olmasıdır. İran ile ortak sanayi bölgesi kurularak otomotiv sanayi ve demir çelik sektörü başta olmak üzere ağır sanayi tesislerinin bölgede kurulması mümkün hale getireceğiz. Yeniden Refah iktidarında bölgenin sosyal, ticari ve ekonomik faaliyetleri önemli ölçüde desteklenecektir. KOBİ’ler ile iş birliği yapılarak Kamu-Kobi Ortaklığı Modeli ile istihdamın artmasını sağlayacağız. Yıllarca bölgede yaşanan göç sürecinde, özellikle bölgesel gelişmişlik farklılıkları daima “itici ve çekici gücü” olma fonksiyonunu devam ettirmiştir. KOBİ’lere destek olunması yoluyla bölgede üretimin ve istihdamın artırılması teşvik edilecek, KOBİ’lerin belirlenen stratejik hedeflere uygun üretimler yapması sağlanarak üretimde seviye atlamaları sağlanacaktır. Bölgesel tabanda AR-GE ekipleri kurularak bölgenin iş alanına uygun üretim yapılması ve sanayinin gelişmesi sağlanacaktır. Yakın pazarlara yönelik yatırım ve üretim, özellikle İran, Irak ve Türk Cumhuriyetlerine yönelik dış ticareti etkinleştirecek, kamu destekli endüstriyel üretimlerin yapılmasını sağlayacağız.

Buhâliyle kural, dava açma süresini üçüncü fıkradaki usullerden biri olan “elektronikposta” yoluyla yapılan bildirimin muhatabın adresine yapıldığı tarihiizleyen beşinci günden itibaren başlatmakta, dolayısıyla bireylerin hak aramahürriyetine yönelik bir sınırlama getirmektedir. Maddesinin üçüncü fıkrasında “Kanun,Cumhurbaşkanlığı kararnamesi veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü ya dabunların hükümleri, iptal kararlarının Resmî Gazetede yayımlandığı tarihteyürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğegireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmî Gazetedeyayımlandığı günden başlayarak bir yılı geçemez.” denilmekte, 6216 sayılıKanun’un 66. Maddesinin (3) numaralı fıkrasında da bu kural tekrarlanmaksuretiyle Anayasa Mahkemesinin gerekli gördüğü hâllerde Resmî Gazete’deyayımlandığı günden başlayarak iptal kararının yürürlüğe gireceği tarihi biryılı geçmemek üzere ayrıca kararlaştırabileceği belirtilmektedir. Anayasa Mahkemesininifade ve basın özgürlüklerine Kanun’un 9. Maddesine dayanan müdahalelereilişkin bireysel başvurular ile önüne getirilen olaylara ilişkin kararlarındageniş bir içtihadı bulunmaktadır (Keskin Kalem Yayıncılık ve Ticaret A.Ş. vediğerleri, § 107). Anayasa Mahkemesi söz konusu içtihadında anılan maddeylegetirilen usule ilişkin tespitlerde bulunmuştur. Eşitlik ilkesi yönünden yapılacakanayasallık denetiminde öncelikle Anayasa’nın 10\. Arkadaşlarını davet et, birlikte oynayın ve özel bonuslar kazanın. paribahis\. Maddesi çerçevesinde aynı yada benzer durumda bulunan kişilere farklı muamele yapılıp yapılmadığı tespitedilmeli, bu bağlamda aynı ya da benzer durumdaki kişiler arasında farklılıkgözetilip gözetilmediği belirlenmelidir.

Maddesinde güvence altına alınan basınözgürlüğüne ölçüsüzce müdahale edilmesine imkân verdiğini göstermektedir veAnayasanın bu maddelerine aykırıdır. İhtilaflı kural sonucunda, yeterli kapsam ve ivedilikte hukukideğerlendirme imkanları olamayacak şirketlerin ağır yaptırım riskinden kaçınmakiçin ifade özgürlüğünü sansürleyen mekanizmalara dönüşecekleri açıktır. Temel haklara yönelik müdahalelerin anayasaya uygunluğundan sözedebilmek için öncelikle ilgili maddelerde belirtilen meşru bir amaç taşımasıgerekmektedir. Yukarıda açıklandığı gibi yasanın gerekçesinde ifade edilentemsilci atama yükümlülüğünün amacının mahkeme kararlarını uygulamak olduğuamacının ikna edici olmadığı açıktır. Diğer taraftan sosyal medyaplatformlarının kazançlarından vergi alma amacı olduğu da gerekçede yeralmaktadır. Ancak yukarıda belirtilen hakların sınırlandırma nedenleri arasındavergi elde etme amacı yer almadığı gibi başka bir ülkede o ülke yasalarına görekurulan ve faaliyetlerini başka bir ülkede yürüten bir işletmeninkazançlarından vergi elde etme isteğinin ne ölçüde meşru bir amaç olduğu datartışmalıdır. Nihayetinde Türk vatandaşları tarafından hizmetlerindenyararlanılmış olması bu şirketlerin Türkiye’de faaliyet gösterdiği anlamınagelmemektedir. Eğer devlet söz konusu hizmetten yararlanan Türk vatandaşlarınınharcamalarından vergi almak istiyorsa bunun yolu vergi kanunlarında değişiklikyapmaktır. İdari otoritenin hukuka aykırı içeriğin çıkarılmadığı ya daerişime engellenmediği gerekçesiyle idari ceza verebilmesi için içeriğin hukukaaykırı olduğuna dair bir yargısal karar alma zorunluluğu getirilmiştir. Bumahkeme idari para cezasını inceleyecek olan mahkeme olacaktır. Almanya’datalep karşısında platformun kararı niye yerine getirmediğini savunması imkânı,bir başka deyişle silahların eşitliği hakkı tanınmıştır. Maddesinde internet ortamında yayınlananiçerikler dolayısıyla kişilik haklarının ihlal edildiğini ileri süren kişileriniçerik ve/veya yer sağlayıcıya başvurarak içeriğin çıkarılmasını talepedebileceği ya da doğrudan sulh ceza hakimliğine başvurarak erişiminengellenmesine karar verilmesini isteyebileceği düzenlenmiştir.

Maddesinin (1) numaralıfıkrasında belirtilen suçların oluşmasına bağlı kılınmış ise de kuraldakastedilen, bu suçların işlendiğinin tespit edilmesi değil bunların işlendiğinedair yeterli şüphe bulunduğunun tespit edilmesidir. Maddesindebir kimsenin suçluluğuna ancak mahkemece karar verilebileceği güvence altına alınmaklabirlikte suç isnadında bulunabilecek makamlar konusunda herhangi bir belirlemeveya sınırlama yapılmamıştır. Dolayısıyla idari makamların suç isnadındabulunmasının önünde herhangi bir anayasal engel bulunmadığı gibi idarimakamların suç isnadında bulunması masumiyet karinesini de ihlal etmez. Tebligat, gerek hak arama hürriyeti, gerekseadil yargılanma hakkı kapsamındaki mahkemeye erişim hakkı (AY m. 36) yönündenoldukça önemli bir usul işlemidir. Tebliğin amacı işlemin muhatabınca hakaranabilmesi için öğrenmenin sağlanması ve dava veya başvuru sürelerine ilişkinkuralların uygulanmasının sağlanmasıdır. İdari eylem ve işlemlere karşıbireylerin korunması ve dava hakkının (AY m. 125/1) kullanılabilmesinin önşartı da usule uygun tebligat yapılmasıdır. Bunun için tebliğin düzenlendiğikuralların mahkemeye erişim hakkının gereklerine uygun, belirsizlikten uzak,keyfiliği önleyen güvenceler içermesi zorunludur. Tebliğin usule ve kanuna uygunyapılmadığı iddialarına karşı tebliğ yönteminin denetimi mümkün kılması dagerekir. Belirsizliği ve asgari güvenceleri önleyen düzenleme yapılmasızorunluluğu hukuk devleti ilkesinin hukuki belirlilik, öngörülebilirlik vehukuki güvenlik unsurları yönünden de geçerlidir. Öte yandan Anayasa’nın 125/3.maddesinde idari işlemlere karşı açılacak davalarda sürenin yazılı bildirimtarihinden itibaren başlayacağı belirtilmektedir.

Sanayi tesislerinin bir araya kümelenmesini sağlayıcı düzenlemeler yaparak, hem ortaklaşa üretim ağlarının genişletilmesini sağlayacak, hem de gelecek nesillerimize daha temiz ve yaşanabilir kentlerin miras bırakılmasını sağlayacağız. Kentsel dönüşümle eş zamanlı olarak, kentlerin altyapı dönüşümünü de sağlayacağız. Özellikle içme suyu, telekomünikasyon, kanalizasyon, trafik ve otopark ile ilgili altyapı yatırımları ile ilgili yenileme ve iyileştirme çalışmalarını yapacağız. Maddelerine aykırı düşmesinedeniyle çoğunluk kararına katılmıyorum. Açıklanan nedenlerle kurallar,Anayasa’nın 13., 26. Anayasa Mahkemesinin KeskinKalem Yayıncılık ve Ticaret A.Ş. Maddesi bağlamında kanunilik ilkesiyönünden değerlendirilmiştir. Maddesi gereğince böyle birsınırlamanın kanunla yapılması, Anayasa’daöngörülen sınırlama sebeplerine, demokratik toplum düzeninin gereklerine veölçülülük ilkesine uygun olması gerekir.

Bankalarda ve noterlerde görme engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları imza sıkıntılarını mobil imza yöntemi ile çözeceğiz. Hanehalkı içinde engelli bir birey olduğunu belgelendirenlerin; su, elektrik ve doğalgaz faturalarında indirim uygulanmasına ilişkin yasal düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Kamu kurumlarına ait mesire yerleri, dinlenme tesisleri ve uygulama otellerinde, engelli vatandaşlarımızın ücretsiz tatil yapabilmelerini sağlamak üzere kontenjan uygulaması başlatılacaktır. Engellilerin sıfır araç alımındaki maksimum fiyat sınırını %150 oranında artıracağız. 1600 cc motor hacmi sınırı geçerli olmak kaydıyla, şehit aileleri ve gazilerin de faydalanmasını sağlayacağız. Engeliler için yurtdışından ithal edilebilecekleri araçları ise yaş sınırı olarak 0-5 yaş arası araçlar şeklinde düzenleyeceğiz. Fizik tedavi ve rehabilitasyon seans sayısının, bireylerin durum ve ihtiyaçlarına göre özellikle gelişimin hızlı olduğu ve en fazla fayda sağlanabildiği erken çocukluk döneminde arttırılması yönünde düzenleme yapacağız. İlave ücret ve katılım payı konularında özel gereksinimli bireylere yönelik düzenleme yapacağız. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi sınavlarda görevlendirilen uzman okuyucu ve kodlayıcıların, özel gereksinimli bireyler konusunda farkındalıklarının ve donanımlarının artırılmasını sağlayacak düzenlemeleri yapacağız.

Kural, muhataplara öncelikle söz konusu iletişimadreslerini belirli aralıklarla kontrol etme yükümlülüğü yüklemektedir. Anılanyükümlülüğe beşer günlük aralıklarla uyulduğu takdirde hukuki yollara başvurusüresi yönünden herhangi bir hak kaybı olmayacaktır. Muhatabın iletişimadresini her gün ya da beş günden daha az aralıklarla kontrol etmesi hâlindeise tebliğin yapılmış sayılacağı tarihten de önce tebligattan haberdar olacağıiçin dava açma süresi yönünden bir hak kaybı yaşamayacağı gibi bu süreninbirkaç gün daha uzaması söz konusu olacaktır. Dava konusu kuralla sosyal ağ sağlayıcıtanımlanmaktadır. Buna göre sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internetortamında metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerineveya paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişiler sosyal ağsağlayıcılardır. Diğer taraftanAnayasal düzenin hukuka aykırı kural ve düzenlemelerden en kısa süredearındırılması, hukuk devletinin temel gereğidir. Anayasa’ya aykırılıklarınsürdürülmesi, özenle korunması gereken hukukun üstünlüğü ilkesini dezedeleyecektir. Hukukun üstünlüğünün sağlanamadığı bir düzende, kişi hak veözgürlükleri güvence altında sayılamayacağından, bu ilkenin zedelenmesi, hukukdevleti yönünden giderilmesi olanaksız durum ve zararlara yol açacaktır. Maddenin dördüncü, altıncı, yedinci, dokuzuncu ve onuncu fıkralarındayukarıda incelenen fıkralarda anayasaya aykırılığı ortaya konulan kurallarınuygulanmasına ve uygulanmaması halinde öngörülen yaptırımlara ilişkindüzenlemeler yer almaktadır. Veri yerelleştirilmesi ekonomik büyüme açısından da risklidir.Özellikle bilişim sektörünün ülke ekonomisine, istihdamına ve gayrisafi millihasılasına yapacağı katkı göz önünde tutulduğunda devletlerin kenditopraklarında faaliyet gösteren şirketlere veri yerelleştirilmesi zorunluluğunugetirmesi ekonomik büyüme potansiyeline sekte vuracaktır. Nitekim böyle birveri yerelleştirme zorunluluğu serbest ticaret kurallarına da aykırılık teşkiledebilecektir.

Jandarma personelimizin özellikle riskli bölgelerde görev yapanlardan başlamak üzere görev tazminatlarını revize edeceğiz. Batı Trakya Türk Azınlığının, uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan Azınlık haklarının tanınması konusunda her türlü platformda gerekli girişimler yapılacaktır. Denizcilik Bakanlığı’nın kurulması konusunda gerekli adımların atılması sağlanacaktır. Adalar Denizi’nde Türkiye’ye ait olan adalar üzerindeki fiili işgale son verilmesi ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olan adaların silahsızlandırılması konusunda gerekli adımların atılması sağlanacaktır. Doçentlik sınavlarındaki sübjektif etik ve değerlendirme kriterlerinin somutlaştırılması gibi uygulamaları hayata geçirerek sorunları çözeceğiz. Akademik etik kurallarını ve yaptırımlarını göreceli olmaktan çıkararak net bir çerçevede tanımlayacağız. Akademisyenlerimizin ders yüklerinin hafifletilmesi için gerekli planlamayı yapacağız. Akademisyenlerimizin farklı şehirlerde lisansüstü eğitim imkânlarına kavuşmalarını sağlayacağız. Doktor öğretim üyesi akademisyenlerimizi sözleşmeli personel olmaktan kurtararak daimi kadrolara aktarımını sağlayacağız. Akademisyenlerimizin, her akademik yılın başında bir asgari ücret tutarında olmak üzere eğitim ve öğretime hazırlık ödeneği almalarını sağlayacağız.

  • Getireceğimiz yeni haklar da dahil olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri personeli olan şehitlerimize tanınan tüm hakları, tüm görev şehitlerini kapsama almak üzere genişleteceğiz.
  • İfade özgürlüğü ve platformlara getirmişolduğu yükümlülükler bakımından yoğun bir şekilde kamuoyunda eleştirilendüzenlemenin katı hükümleri Fransa Anayasa Konseyi tarafından iptal edilmiştir.

Sivil Toplum Kuruluşlarının bulundukları illerdeki kamu kurumları, özel sektör ve üniversiteler ile işbirliklerinin ve ortak faaliyetlerinin artırılmasını destekleyeceğiz. Türkiye’de, Teknik Hizmetler Sınıfında üst düzeyde görevlerde bulunan ve uzmanlık gerektiren mühendislik mesleğinin; çalışma koşulları başta olmak üzere, yetki, unvan, görevde yükselme ve kariyer basamakları, meslekte uzmanlaşma ve mesleki gelişimin düzenlenmesi için Mühendislik Meslek Kanunu çıkarılacaktır. Ayrıca yapacağımız düzenleme ile kamu mühendislerimize “ Teknik Sorumluluk Tazminatı” ödenecek ve tüm kazanımların emeklilik hesaplamasına dahil edilmesini sağlayacağız. Emekli olmuş kamu mühendislerinin ise ilave emekli ödeneğini verecek, tüm kazanımların emekliliğe yansımasını sağlayacak ve emekliler için ilave emekli ödeneğini verecek yaşsal düzenlemeleri yapacağız. Dünyada yaşanmakta olan hızlı gelişmeler ve değişimler Türkiye’nin dış politikada yeniden önemli ve etkin adımlar atmasını gerekli kılmaktadır. Özellikle milli çıkarlarımızı gerekli kılan konularda avantaj sağlayıcı, sorun çözücü ve geliştirici araçların artırılması ve etkin hale getirilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır. Bugün Türkiye’nin, yüzlerce yıllık ortak kültürel, sosyal ve dini bağları paylaştığı jeostratejik öneme sahip bölge ülkeleri, küresel güçler tarafından yeniden dizayn edilmeye çalışıldığından, ülkemiz de bu durumdan dolaylı olarak etkilenmekte ve ciddi sorunlarla yüz yüze kalmaktadır. Bunun önünün alınabilmesi amacıyla Türkiye’nin öncülüğünde ve D-8 ülkelerinin katkılarıyla bölgede kalıcı barış ve istikrar için adil ve kalıcı çözümlerin ortaya konulması kaçınılmazdır. Özellikle bölge ülkelerinin toprak bütünlüğü ve egemenliklerinin korunması, normalleşmenin sağlanması büyük önem arz etmektedir. Türkiye’nin, bölge ülkeleriyle birçok alanda karşılıklı iş birliği potansiyelini geliştirmesi için büyük çaba içerisinde olması sağlanacaktır. Diğer bir ifadeyle YÖK, bir ajans, bir büro gibi hizmet verecektir. Üniversitelerimizin hem sosyal bilimler, hem de fen ve mühendislik alanlarında toplumumuza çözüm ve değer üretmek üzere yapılandırılmasını sağlayacağız.

Çiftçimiz, başta Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifine olan borçları nedeniyle icralık olmuş, tarlası, traktörü haczedilmiş, tarımsal faaliyetleri yapamaz yürütemez hale gelmiş, sürekli borçlanmak zorunda kalmıştır. Çiftçilerimizin yeniden üretime geçebilmelerini sağlamak için birikmiş çiftçi borçlarının faizini sileceğiz. Anapara borçlarını ise her çiftçinin bireysel ödeme gücüne göre yeniden yapılandıracağız. Tarımsal üretimin devamı için elzem olan traktör, tarımsal alet ve makine gibi haczedilmiş olan malların derhal çiftçiye iadesini yapacağız. Tohum, gübre, tarım kimyasalları ve benzeri girdilerde en az %50 oranında indirime giderek, üretim için gerekli malzemelerin tedarik sorununu çözeceğiz. Elektrik ve mazotun çok pahalanması, sulama maliyetlerini aşırı arttırmıştır. Elektrik ve mazot kalemlerini vergiden muaf hale getireceğiz. Hayvancılığın ana girdisi olan yem tedariki ile ilgili destekleri önemli ölçüde artıracağız. Tarımsal üretim kotalarını kaldırarak Türkiye’nin tarımda kendine yeter hale gelmesini sağlayacağız.